Газификацията помага на София да осигури по-чист въздух за хората

Благодарение на природния газ и газификацията българската столица се придвижва към по-предни позиции в Европа по показателя чист въздух.

Използването на природен газ вместо твърди и течни горива само за миналата година е спестило отделянето на 8 829 тона вредни емисии – 833 тона фини прахови частици и над 7 900 тона киселинни съединения, което има основен принос за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината. Потребеното количество природен газ на територията на Столична община през 2022 година  доведе до спестяването на над 123 500 тона парникови газове.

Развитието на газификацията в столицата има основен принос за изпълнението на ангажиментите на общината, свързани с намаляване на вредните емисии и осигуряването на по-чист въздух.

Със своята дейност в 32 общини, „Овергаз Мрежи“ АД за година спести отделянето на 18 326 тона вредни емисии, в това число 14 270 тона киселинни съединения, 2 404 тона летливи органични съединения и 1 651 тона фини прахови частици. В резултат на замяната на традиционни горива и електроенергия ежегодно в газифицираните от „Овергаз“ общини се спестяват над 394 000 тона въглеродни емисии.

По данни на Световната здравна организация в нашата страна умират 15 000 души годишно вследствие на замърсен въздух. България е една от страните в ЕС с най-много смъртни случаи, свързани с лошо качество на въздуха. Най-голямо е замърсяването с фини прахови частици в населените места, в които отоплението е предимно на твърди горива – дърва и въглища. Освен висок екологичен ефект, газификацията осигурява подобряване на енергийната ефективност при крайните потребители.

Други новини