Информация във връзка с цените на природния газ за месец декември 2021 г.

Уважаеми дами и господа,

По повод многобройни запитвания от клиенти на Овергаз по отношение на драстичното увеличение на сметките за природен газ за м. ноември и м. декември 2021 г., както и във връзка с редица медийни публикации и изказвания, които заблуждават нашето общество, бихме искали да внесем яснота относно начина на формиране на сметките за природен газ за всички битови потребители на територията на страната, в т.ч. и абонатите на „Овергаз Мрежи“АД.

Крайната цена, посочена във фактурите на потребителите, включва следните компоненти:

1. Пренос през газопреносната мрежа – разходите за транспорт на природен газ през мрежата на държавното предприятие „Булгартрансгаз“ ЕАД до газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД.

2. Достъп до газопреносната мрежа – разходите, които газопреносният оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД начислява на “Овергаз Мрежи” АД за правото да използва определен капацитет от неговата система за транспортиране на природния газ.

3. Цена за доставка – това е цената на самия природен газ. Тя се утвърждава с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по предложение на държавното предприятие „Булгаргаз“ ЕАД. „Овергаз Мрежи“ не може да начислява допълнителна стойност върху нея.

4. Цена за разпределение и снабдяване – това са разходите на „Овергаз Мрежи“ за транспорт на природния газ по собствената му газоразпределителна мрежа. Те включват разходи за експлоатация, ремонт, диагностика, техническо обслужване, аварийно осигуряване и др., задължителни за осигуряване на надеждна и безаварийна работа на газоразпределителната мрежа.

Съществено изменение през последната година има само в един от изброените компоненти – цената на природния газ, доставян на разпределителните дружества от обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД. През разгледания период цената на „Булгаргаз“ ЕАД се увеличи почти четири пъти. Тази цена всеки месец се предлага от „Булгаргаз“ ЕАД и се утвърждава от КЕВР, като „Овергаз Мрежи“ АД няма право да я променя. За м. декември 2021 г. поскъпването е с 9.8%, като определената цена, предложена от Булгаргаз ЕАД и одобрена от КЕВР, е с 9.14 лева/МВтч по-висока в сравнение с м. ноември 2021 г. Въпреки това огромно повишение на цената на енергоизточника, в момента крайната цена за битовите абонати на „Овергаз Мрежи“ е около 33% по-ниска от цената на електроенергията средно за страната.

Отделно от всичко горепосочено и с желание за внасяне на максимална прозрачност и яснота относно размера на сметките и тяхното увеличение за месец декември, „Овергаз Мрежи“ АД извърши конкретни анализи на причините за това. Налице е по-голяма консумация на природен газ от клиентите поради по-ниските температури през м. декември 2021 г. За сравнение, през последния месец на 2021 г. средната температура е била 3,0°C, докато м. декември 2020 г. е бил доста по-топъл – 4,7°C. През зимния сезон всеки градус по-ниска средна температура означава повишение на месечното потребление средно с 0,14 МВтч, или 13 куб. метра за домакинство.

В допълнение, използваме повода да Ви информираме за становището на Министерството на енергетиката, че във връзка със сериозното повишаване на доставната цена на природния газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, битовите потребители ще бъдат компенсирани за месец декември в размер на 26,77 за всеки мегават потребена енергия, а за месец януари компенсациите ще са в размер на 42.31 лв./ МВтч потребена енергия.

При допълнителни въпроси, свързани с предлаганите от нас услуги, можете да разчитате на съдействие от Контактния център на „Овергаз Мрежи“ АД на Националния информационен телефон 0700 11 110 и на електронен адрес: [email protected].

Приложение: Графика на основните ценообразуващи компоненти

С уважение,
Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

Други новини