КЕВР утвърди нова цена на природния газ за месец декември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. декември в размер на  87,50 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Комисията е утвърдила цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. декември.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари до 30 ноември т.г. включително.

На откритото заседание председателят на КЕВР доц.Иван Иванов коментира, че тенденцията за успокояване на европейската газова борса в Нидерландия ще се отрази благоприятно на  решенията на КЕВР за цената на природния газ през следващите месеци. Основни причини за това са високата запълняемост на газохранилищата в цяла Европа и алтернативни маршрути на редица страни в Европа за снабдяване с природен газ

Други новини