КЕВР утвърди нова цена на природния газ за месец ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. ноември в размер на 82,12 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което е 36% ръст спрямо цената за октомври. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Въпреки увеличението, цената на природния газ остава значително по-ниска спрямо ноември 2022 година (-33%).

В своето прессъобщение Комисията уточнява, че е утвърдила цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. ноември.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари до 31 октомври т.г. включително.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. ноември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Други новини