КЕВР утвърди нова цена на природния газ за месец септември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец септември в размер на63,35лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е т.нар. доставна цена, на която „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. септември.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август т.г. включително.

„Булгаргаз“ е сключил за м. септември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за септември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 63,35 лв./MWh е с 6 % по-висока от цената на природния газ през м. август, която беше в размер на 59,67 лв./MWh. Това се дължи на повишение на борсовия индекс „TTF – месец напред“, чиято стойност  за септември е с 19% по-висока от стойността му за август.

 

Други новини