КЕВР утвърди нова цена на природния газ за месец юни

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни в размер на 59,55 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД  актуални данни, формиращи цената на природния газ за месец юни.

Други новини