КЕВР утвърди цената на природния газ за месец април

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец април в размер на 58,84 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Тя е с 2,2% по-висока от цената на природния газ през месец март, която беше в размер на 57,59 лв./MWh. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ актуални данни, формиращи цената на природния газ за април. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 март 2024 г. включително.

Други новини