Още по-ниска цена на природния газ за месец май

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец май в размер на 54,70 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това е понижение със 7% спрямо април, а намалението от началото на годината е над 37%.

Други новини