Сертификат за качество на Овергаз Мрежи

„Овергаз Мрежи“ АД има разработена Система за управление на качеството ISO 9001:2015, сертифицирана от 2019 година. Международният сертификат за качество обхваща лицензионните дейности на компанията „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Сертификатът гарантира, че компанията изпълнява най-високите изисквания към системите на управление, че демонстрира живата си способност да предоставя непрекъснато високо качество на продукта/услугата си, че удовлетворява клиентските и нормативните изисквания и непрекъснато усъвършенства процесите си.

Други новини