Овергаз представи петнадесетото си комюнике като част от Глобалния договор на ООН

За първа година докладът за напредъка е в нов отчетен формат

„Овергаз“, като член на най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост и един от учредителите на Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН, представи петнадесетото си комюнике за напредъка (https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/7209-Overgas-Inc-). Публичният доклад отразява прогреса по Десетте принципа на ООН за отговорно бизнес поведение и въздействието на компанията като корпоративен гражданин. За първа година отчетът пред обществото се извършва на основата на данни. Новият подобрен формат е дигитализиран, което прави отчетите лесно съпоставими с тези на останалите организации и отговаря на световните тенденции за прозрачност.

Устойчивите практики на „Овергаз“ са в четири тематични области – човешки права, трудови норми, околна среда и антикорупция. Чрез своята основна дейност газоразпределителната компания допринася съществено за подобряване на качеството на атмосферния въздух в 32 общини в страната. Със замяната на твърдите и течните горива с природен газ, битовите и корпоративните клиенти на компанията намалиха с тонове вредните за здравето прахови частици във въздуха. Благодарение на газификацията компанията допринася за решаване на проблемите, свързани с климатичните промени.

Енергийното дружество отбелязва участията си в дискусии, конференции и форуми, които поощряват предприемачеството в България, както и в правни инициативи, които облекчават бизнеса и противодействат на сивата икономика. „Овергаз“ е част и от Българска асоциация „Природен газ“ (БАПГ), в която членуват компании от сектора в цялата страна. Като най-голямото газоразпределително дружество в България компанията е инициатор да се повдигат въпроси пред държавните органи по различни теми, свързани с лоши практики и правни злоупотреби на пазара на природен газ. „Овергаз“ е защитник на свободния енергиен пазар и застава зад антикорупционните практики на всички публични събития и енергийни конференции.

В рамките на различни инициативи компанията насърчава развитието както на служителите си, така и на младото поколение специалисти. Сред тях са професионалните конкурси за газов техник и газов инженер, както и „Гордея се с труда на моите родители“. В годините „Овергаз“ успешно развива инженерни и технически кадри чрез дуално обучение. Сред основните ценности на компанията са инвестицията в хората и развитието на техния потенциал.

Други новини