Прилагане на Решение 31 на Министерски съвет

Уважаеми клиенти,

В отговор на многобройни Ваши запитвания, бихме желали да Ви информираме, че компенсациите за м. декември 2021 г. и м. януари 2022 г. за потребен природен газ, съгласно Решение №31 от 25.01.2022 г. на Министерски съвет, се предоставят на битовите клиенти чрез доставчика на услугата („Овергаз Мрежи“ АД), с който те имат действащ договор за доставка на природен газ. Компенсациите не са елемент от сделката между доставчик (дружеството) и клиент.

Компенсацията, определена от Министерство на енергетиката, е в размер на 26,77 лв./MWh за м. декември 2021 г. и 42,31 лв./MWh за м. януари 2022 г. Тя е отразена във фактурите, издадени от „Овергаз Мрежи“ АД за м. януари 2022 г., като дължимата сума за плащане e намаленa със стойността на компенсациите за м. декември 2021 г. и м. януари 2022 г. Това е и целта на отпуснатата компенсация – да се намали дължимата за плащане сума от битовите клиенти по издадените от съответния доставчик фактури. Програмата не предвижда намаляване на данъчната основа по смисъла на ЗДДС, респ. на дължимия ДДС. Както е известно, постъпленията от ДДС се внасят в държавния бюджет.
Уверяваме Ви, че „Овергаз Мрежи“ АД прилага стриктно законодателството и относимите актове на Министерски съвет и Министерството на енергетиката, свързани с Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ.

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини