Проект за ускорено изграждане на инфраструктура за декарбонизация на българската икономика

На извънредно заседание, проведено на 09.10.2023 г., Управителният съвет на Българска асоциация „Природен газ“ (БАПГ) разгледа проект, който по същество е решение на всички проблеми, свързани с изискванията за декарбонизация.
Българската икономика използва 3,5 пъти повече енергия за производство на единица БВП в сравнение със средното ниво за ЕС, като емитира и най-много парникови газове за това. Тези два неприятни факта, отреждащи последните места на България в ЕС, могат да бъдат променени чрез намаляване на загубите на първична енергия (55% днес). Това ще доближи България до средните нива на страните членки на ЕС, ще направи въглеродната неутралност възможна в България в обозрим период. Оптимално решение за намаляване на загубите на първична енергия е всяка технология, която позволява директното използване на първичната енергия като крайна – децентрализираното производство и използване на крайна енергия. В този смисъл газификацията е безалтернативна мярка. Конвенционалната газификация (в периода на преход към въглеродно неутрални технологии), в комбинация с декарбонизационния потенциал на съвременната газова инфраструктура, е най-подходящото икономически ефективно решение.
България като страна членка на ЕС е поела ангажимент в определен срок да преустанови нетното емитиране на въглеродни емисии от въглищните централи. Генерално подходите за това са два – извеждане от експлоатация или компенсиране с въглеродни спестявания. Оптимален сценарий, който да позволи компенсирането на всички ефекти от мерките за изпълнение на тези ангажименти, в т.ч. потенциален недостиг на енергия, увеличаване на разходите за енергийно снабдяване и съкращаване на хиляди работни места при минимални разходи и негативни ефекти в икономически, социален, демографски и екологичен аспекти, е бързо развитие на инфраструктура, подходяща за пренос както на природен газ, така и на зелен водород и биометан.
Проектът, разгледан и одобрен от Асоциацията, не предвижда никакъв публичен финансов ресурс, който да се инвестира в инфраструктура, а само грантови средства, с които да бъдат подпомогнати и крайните потребители на енергия.
Ползите от проекта:
• 10 000 нови устойчиви работни места, в т.ч. за кадри с висока квалификация;
• Годишни икономии на 5 600 ГВтч крайна и 6 700 ГВтч първична енергия;
• Спестяване на разходи за енергия на крайните потребители – 2 млрд. лева годишно;
• Спестяванe на 5.6 млн. тона СО2 годишно, което е една четвърт от въглеродния отпечатък на българската енергетика днес;
• Намаляване на фините прахови частици отделяни в градска среда с 28 000 тона годишно, което се равнява на стотици хиляди спасени човешки животи;
• Създаване на потенциал за нова инфраструктура за декарбонизация в транспортния сектор.
Проектът за допълнение на Плана за възстановяване и устойчивост, изработен и одобрен от Управителния съвет на БАПГ, е изпратен до министър- председателя академик Николай Денков, министъра на финансите и министъра на енергетиката, а също така и до други компетентни институции.

Други новини