Важно съобщение

Във връзка със спазване на изискванията на чл. 33 от НАРЕДБА № 2 за регулиране на цените на природния газ, „Овергаз Мрежи“ АД публикува цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи (ГРМ), цени за присъединяване към ГРМ на „Овергаз Мрежи“ АД, цени за снабдяване с природен газ и компонента за снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ) на лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД.

Други новини