Важно съобщение – годишен технически преглед

Уважаеми клиенти,

Гарантирането на безопасността при ползване на природния газ във Вашия дом е основна наша грижа и част от удоволствието да бъдете наш клиент!
В тази връзка Ви информираме, че единственият документ, който съгласно българското законодателство удостоверява, че Вашата инсталация и уреди, работещи на природен газ, са годни за безопасна употреба, е валидният акт за периодичен технически преглед. Съгласно изискванията на българската нормативна уредба, валидността на този документ е 12 месеца. Той е важен за Вас, защото Ви дава законово право да ползвате удобствата на природния газ, а за нас – за да поддържаме присъединени към нашите газоразпределителни мрежи само инсталации, отговарящи на изискванията за техническа изправност.

Позволете ни да Ви припомним, че съгласно чл.16 от Общите условия на „Овергаз Мрежи” АД за продажба на природен газ на потребители за битови нужди, Вие имате задължението да ни предоставите във възможно най-кратки срокове на e-mail: [email protected] всеки запис, свързан със състоянието на газовата Ви инсталация и присъединените газови уреди, направен в ревизионната книга от лицензирано лице за технически надзор.

В случай че не разполагате с акт за валиден технически преглед на Вашата газова инсталация, моля да имате предвид, че съгласно чл.359, ал.2 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, газоснабдяването към всички инсталации, които не разполагат с редовно и надлежно издаден акт за техническа изправност, следва да бъде преустановено.
При въпроси или необходимост от съдействие, моля не се колебайте да се свържете с нас на Националния информационен телефон: 0700 111 10, или на електронен адрес: [email protected]

Благодарим Ви, в случай че вече сте ни предоставили валиден акт за периодичен технически преглед за 2022 г.

Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

Други новини