Резултати от търсенето за: 1

Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Топлофикация – Разград“ ЕАД, в рамките на проект BG051PO001-2.3.03-0044 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в „Топлофикация – Разград“ ЕАД“, финансиран чрез договор ESF – 2303-07-08002 по ОП „Развитие на човешките ресурси“