Сайтът осигурява възможност за:


  • преглед на газоразпределителната мрежа
  • подаване на заявления за изходни данни;
  • подаване на заявления за съгласуване на проекти;
  • За целта е необходима регистрация и вход в системата: Вход в системата

Навигация върху картата


За навигация върху картата са реализирани функции, които улесняват процеса. Те включват промяна на базовата карта, измерване на площ и разстояние и изчертаване по координати. Търсенето осигурява възможност за бързо намиране на населени места, квартали, улици и кадастрални имоти.

Заявка за изходни данни:


Основната функция на сайта е подаването на заявления за изходни данни, съгласуване на проекти и разглеждане/изтегляне на получените резултати. За целта следва да се изпълнят следните стъпки:

Подаване на заявка:

Получаване на резултатите:


Допълнителна информация