Висока ефективност

Българската икономика не би могла да бъде конкурентоспособна, при условие, че за производството на единица БВП се изразходва значително повече енергия, в сравнение със страните от ЕС. В момента нашата икономика изразходва между 2 и 7 пъти повече първични енергийни ресурси за производство на единица БВП.

Според данни на Агенцията по енергийна ефективност 90% от проектите за енергийна ефективност са проекти за газификация. Тази стойност е безспорно доказателство за водещата роля на природния газ за повишаване на енергийната ефективност на българската икономика. Според специалистите в тази област, няма друга мярка за енергийна ефективност, която да осигурява намаляване с пъти на разходите за енергия, при това с толкова кратък срок на възвръщане на инвестицията.