Разпределение и снабдяване

Овергаз има 25-годишна история в строежите на транспортна енергийна инфраструктура. От създаването си Овергаз е изградил над 2200 километра газоразпределителна мрежа на територията на България.

Овергаз поддържа съоръжения за разпределение и снабдяване на природен газ до съответните потребители на определена с лицензия територия.

Компанията гарантира сигурната доставка на природен газ до своите битови и стопански клиенти посредством висококачествена транспортна газова инфраструктура, при ниско налягане и постоянен контрол.

За Вашите нужди от енергия Овергаз осигурява услугите по разпределение и снабдяване с природен газ.
Клиентите на Овергаз, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат разпределението и снабдяването с природния газ по цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Общите условия и цени за разпределение и снабдяване по градове за различните групи стопански потребители можете да видите тук:

Изберете населено място