Принципи на Овергаз за екология

В стремежа си за по-бърза интеграция в Европейския съюз, България следва световните и европейски тенденции за устойчиво развитие. Дейността на Овергаз е в съзвучие с тези тенденции и с националните приоритети за развитие в енергийния сектор и опазване на околната среда, като съдейства и създава условия за изпълнение на поетите международни ангажименти.

Чрез своята екологична политика, Овергаз осигурява практическа реализация на принципите, насоките и мерките, предвидени в националните и международни документи като:

 • Национална стратегия за околната среда и Национален план за действие 2005 - 2014 година;
 • Енергийна стратегия на Република България;
 • Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 година;
 • Рамкова Конвенция на ОН по изменение на климата и Протокола от Киото към нея;
 • Конвенция за трансграничнo замърсяванe на въздуха на далечни разстояния.

Приоритети

Приоритети на Овергаз в областта на опазване на околната среда:

 • Съхраняване на природата в зоните на строителство и експлоатация на газоразпределителните мрежи;
 • Осигуряване на екологичната безопасност и техническа надеждност по време на строителството, транспорта и експлоатацията на газоразпределителните мрежи;
 • Опазване здравето на работниците;
 • Подобряване състоянието на околната среда на териториите, на които осъществява своята дейност.

Основни направления по реализацията на екологичната политика на Овергаз:

 • Спазване на изискванията на законодателството, действащите стандарти, норми и правила по околна среда;
 • Увеличаване на дела на екологично чистото гориво - природен газ в енергийния баланс на страната;
 • Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;
 • Управление на дейностите по опазване на околната среда;
 • Разработване на проекти по устойчиво развитие;
 • Осигуряване на опазването и възстановяването на нарушените земи в зоните на въздействие на газопреносните системи;
 • Осигуряване на безопасна експлоатация на газоразпределителните мрежи;
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала.

Екологичен ефект от дейността на Овергаз

Източници на емисии на вредни вещества и парникови газове има във всички сектори на икономиката на страната. Основните източници на тези замърсители са:

 • производството на енергия в топлоелектрическите централи;
 • горивните процеси в индустрията (в т.ч. и производството на електроенергия);
 • битовото горене;
 • добивът и преработката на изкопаеми горива;
 • селското стопанство;
 • третирането и депонирането на отпадъци;
 • негоривните производствени процеси;
 • транспортът.

Газификацията оказва пряко влияние на емисиите от топлоелектрическите централи, горивните процеси в индустрията и битовото горене. Намалението на преките емисии в страната се постига вследствие на използването на горива с по-нисък емисионен коефициент и от спадане на консумацията на горива и електроенергия, чрез оптимизация на горивния процес и оптимизация на енергийните системи, чрез въвеждане на най-добри производствени технологии.

Газификацията води до намаление на преките емисии, отделяни:

 • при производството на електроенергия;
 • от горивните инсталации при крайните потребители;
 • от промишлените дейности;
 • от загубите при транспорта, съхранението и разпределението на горивата и електроенергията.

Газификацията оказва непряко положително влияние върху емисиите при добива и преработката на твърдите и течните горива, селското стопанство, третирането и депонирането на отпадъци и други. Замяната на използваните горива и електроенергия с природен газ ще доведе до намаление на добива и производството на твърди и течни горива и отделяните при тези дейности непреки емисии. Непреките емисии след газификацията включват намалението на:

 • Емисии при добива и преработката на твърдите и течни горива;
 • Емисии при производството на метали, транспортни средства и резервоари за транспорт и съхранение на горивата;
 • Емисии при транспорта и депониране на отпадъците от традиционните горива;

В резултат на дейността на Овергаз при замяната на твърди и течни горива с природен газ и благодарение на уникалните качества на природния газ се постига:

Екологичен ефект:

 • намаляване на общото количество изхвърлени в атмосферата вредни емисии;
 • почти напълно елиминиране на емисии от серни окиси, прах и сажди;
 • намаляване над 2 пъти на емисиите от въглероден диоксид;
 • избягване на необходимостта от сгуроотвали;
 • избягване на възможните разливи, възникващи при преноса на течни горива.

Социален ефект:

 • нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места;
 • внедряване на съвременни екологични и енергоефективни технологии, водещи до подобряване условията на труд;
 • възможност за потребителите от битовия сектор да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си;
 • снижаване на разходите за отопление на отделния потребител в следствие на по-ниските цени на природния газ и повишената енергийна ефективност на горивните инсталации;
 • повишаване комфорта на живот.

И не на последно място - медико-социален ефект:

В следствие на подобряване качеството на атмосферния въздух, на санитарно-хигиенните условия и по-високия жизнен стандарт, е намален здравният риск за населението към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха, като: остри заболявания на горните дихателни пътища, остър бронхит, бронхиална астма, пневмонии, хроничен фарингит и други.