Овергаз Инженеринг

„Овергаз Инженеринг“ АД е основана през 1993 година и е правоприемник на първото най-голямо частно инженерингово дружество в газовия бранш у нас.

„Овергаз Инженеринг“ АД изпълнява управление на проекти, консултиране, супервизия, проектиране, доставка, строителство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на тръбопроводи за газ, нефт, нефтопродукти, водопроводи, канализационни и отоплителни системи и съпътстващи съоръжения, проектиране, производство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на газоизмервателни и регулаторни станции, доставка на материали и оборудване за изброените системи.

Компанията е първа от газовия сектор в Република България, която от 2000 година има сертифицирана Система за управление на качеството на основа ISO 9001, от 2006 година е със сертифицирана Система за управление на околната среда на основа ISO 14001, а от 2010 година има сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001, която от 2020 година е сертифицирана Система за безопасност и здраве при работа по ISO 45001 с широк обхват от дейности за изграждане на инженерна инфраструктура. Сертификатите за одобрение са издадени от международно признатата организация Lloyd's Register Quality Assurance.