02 Февруари 2018

 

Уважаеми клиенти,  

 

На 10.01.2018 г. „Овергаз Мрежи" АД издаде изравнителни фактури за услугите „Пренос през газопреносната мрежа" и „Достъп до газопреносната мрежа" за последното тримесечие на 2017 година*.Изравнителните сметки не представляват фактури за потребен природен газ за месец януари 2018 г., а са в резултат от въведената от Комисията за енергийно и водно регулиране на 01.10.2017 г. нова тарифна структура на цените за достъп и пренос. 

Новата тарифна структура на цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз" ЕАД се въведе поради необходимостта от изпълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския Парламент и на Съвета, въз основа на който е приета Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД, както и предвид Решение №НГП-1 от 01.08.2017г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

За да спази изискванията на цитираните актове, считано от 01.10.2017 г. „Овергаз Мрежи" АД формира разходите за услугите по пренос на заявените обеми природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД, от две компоненти, както следва:

·             Компонента„Пренос през газопреносната мрежа". Компонентата отразява разходите за пренесените количества природен газ през газопреносната мрежа и се изчислява в лева за 1000 м³;

·              Компонента„Достъп до газопреносната мрежа". Компонентата отразява разходите за достъп до газопреносната мрежа (разходи за резервиран годишен, тримесечен, месечен и дневен капацитет) и се изчислява като среднопретеглена прогнозна цена в лева за 1000 м³ за тримесечен период.

* В месеца, който следва всеки изтекъл тримесечен период (I-во, II-ро, III-то, IV-то тримесечие от годината), се извършва изравняване между начислените и реално направените разходи за резервиран капацитет. Ако има разлика между тях, се издават коригиращи финансови документи - дебитни или кредитни известия.